آزمونهای ماهانه

این آزمونها بصورت رایگان بر اساس بودجه بندی مطالعاتی گامبرون برای تمام داوطلبین ارشد و دکتری مامایی برگزار میشود و تا پایان دوره ادامه خواهد داشت .

شرایط آزمونهای ماهانه ارشد و دکتری مامایی:

-برای تمام متقاضیان ارشد و دکتری مامایی در سراسر ایران رایگان است.
-در جمعه آخر هر ماه بعد از شروع دوره این آزمونها برگزار خواهد شد .
- مشتمل بر تمام درس تخصصی است.
-برای هر فرد شرکت کننده در آزمون رتبه ،تراز ، درصد با نمره منفی و در صد بدون نمره منفی محاسبه خواهد شد .
-شرکت در این آزمونها از ساعت 9 صبح تا 18 عصر امکان پذیر است.
-کارنامه هر فرد بعد از ساعت 20 روز آزمون در پروفایل شرکت کنندگان موجود است.

رفتن به فروشگاه